Home pageAangesloten bijDienstverleningsdocument

Handelsnaam / Statutaire naam  Van der Wees Assurantiën 
Correspondentie- en bezoekadres   J. Kruijverstraat 100  
Postcode en vestigingsplaats   1507 WK Zaandam  
Per telefoon bereikbaar onder nummer  075 - 6 123 090 
Per fax bereikbaar onder nummer   075 - 6 125 045 
E-mailadres  info@vdweesverzekeringen.nl
Website www.vdweesverzekeringen.nl
Postbank   8980047
Registratienummer Handelsregister K.v.K.  34140546 
Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)  12006570 
Aansluitnummer Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)  300.003689 
Deelnemer samenwerkingsverband  BAE Groep
Postbus 6140
5600 HC Eindhoven
Telefoonnummer 040-2550855


Ons Dienstverleningsdocument
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Om u van de gewenste informatie te voorzien hebben wij dit Dienstverleningsdocument opgesteld.

Wie zijn wij?
Wij als Van der Wees Assurantiën zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Ons kantoor is aangesloten bij de BAE Groep te Eindhoven. De BAE Groep is een organisatie voor onafhankelijke assurantie- en financieringsadviseurs. Naast de polisadministratie verricht de BAE Groep voor ons kantoor de incasso van premies.

Onze financiële dienstverlening
Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet financiële dienstverlening (Wfd) en inmiddels de Wet op het financiële toezicht (Wft) beschikken wij over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning is 12006570. De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen van de volgende producten:
Schadeverzekeringen;
Levensverzekeringen;
Consumptief krediet;
Elektronisch geld en Spaarrekeningen.

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

Schade- en Levensverzekeringen
Te denken valt hierbij aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, autoverzekeringen, reisverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- / inboedelverzekeringen, ongevallenverzekeringen, uitvaartverzekeringen, lijfrentepolissen, risicoverzekeringen, koopsompolissen, pensioenverzekeringen, beleggings- of spaarverzekeringen.

Overige financiële diensten:
Te denken valt hierbij aan sparen en lenen (consumptief krediet).

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Waaruit bestaat onze dienstverlening?
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen en overige financiële diensten, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten. Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen:

Stap 1: inventariseren:
Wij brengen uw persoonlijke situatie in kaart en bespreken uw wensen. Ook gaan wij tijdens dit gesprek na waar uw prioriteiten liggen.   
Stap 2: analyseren:  
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie gaan wij deze gegevens analyseren. Op basis van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke productvormen. Bij deze stap lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en de nadelen van mogelijkheden zijn.   
Stap 3: advies:   
Aan de hand van de inventarisatie en de analyse komen wij tot een concreet advies. Tijdens het advies geven wij uitleg over de vorm en details van het door ons gekozen product.
Stap 4: bemiddeling:  
Wij verzorgen namens u alle contacten met de financiële instelling en controleren of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.  
stap 5: nazorg:
Wij archivering van alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Wij ondersteuning bij het invullen van de formulieren in geval van schade en behartigen uw belangen in het contact met de verzekeraar. Ook die noodzakelijke maatregelen die namens u getroffen moeten worden, in geval van overlijden of blijvende invaliditeit, om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering(en). Onder nazorg verstaan wij ook de periodieke controle of het gekozen product nog past bij uw actuele situatie.   


Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van verschillende maatschappijen, waar wij via de BAE Groep een agentschap van hebben, kunnen adviseren. Wij kunnen als uw tussenpersoon optreden voor al uw polissen en financiële diensten. Dat is niet alléén gemakkelijk maar vooral ook veilig. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft aandeel in ons kapitaal.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in alle andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Wij willen u daarom vragen om de polisbladen en aanhangsels die u ontvangt door te lezen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet goed is moeten wij meteen in actie komen. Wij gaan er dan achterheen en zullen dit zonodig laten corrigeren. Ook als er iets niet duidelijk is mag u ons bellen.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Premies worden in principe per jaar betaald. Voor behoud van dekking is het van groot belang dat u de premie binnen de gestelde termijn (meestal 30 dagen) voldoet.

Incasso door de BAE Groep te Eindhoven
Naast de polisadministratie verricht de BAE Groep voor ons kantoor de incasso van premies. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen per acceptgiro of door middel van automatische incasso. Bij termijnbetaling kan een toeslag gelden en kan automatische incasso verplicht worden gesteld. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar.

Incasso door verzekeraar
In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen per acceptgiro of door middel van automatische incasso. Bij termijnbetaling kan een toeslag gelden en kan automatische incasso verplicht worden gesteld.
Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen ontvangen van de verzekeringsmaatschappij of bank waar uw schadeverzekering, consumptieve krediet of spaarrekening gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Deze wijze van vergoeding noemen wij “provisie”.

Voor complexe producten declareren wij de beloning bij u. U betaalt aan ons de gewerkte uren welke u van ons wenst af te nemen. Daarnaast zijn er enkele diensten op basis van een vaste fee beschikbaar. In de onderstaande tabel laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien en geven hierbij aan hoeveel uren wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst. Vooraf krijgt u van ons een opgave van de te verwachten kosten.

PRODUCT Aantal aanbieders Indicatie aantal uren Indicatie vergoeding via cliënt
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 5 aanbieders Circa 5 uren € 275,-
Banksparen 5 aanbieders Circa 8 uren € 400,-
Lijfrenteverzekering 5 aanbieders Circa 10 uren € 500,-
Overlijdensrisicoverzekering 5 -10 aanbieders Circa 5 uren € 250,-
Uitvaartverzekering  5 -10 aanbieders Circa 2 uren € 100,-


Afhankelijk van de situatie kunnen andere tarieven voor u van toepassing zijn. Wij zullen u altijd vooraf informeren over het voor u van toepassing zijnde tarief.


Onze kwaliteit
Wij voldoen aan de eisen die de Wet financiële dienstverlening stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en het verlenen van overige dienstverlening. Van der Wees Assurantiën is in het bezit van relevante vakdiploma’s en certificaten. Wij bekwamen ons in ons vak via permanente educatie. Ook hebben wij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tevens is ons kantoor aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons inschrijfnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is 300.003689. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de maatschappij verzoeken de lopende
verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de burgerlijke rechter of uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (een formulier voor het indienen van een klacht kunt u desgewenst opvragen via ons kantoor).

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-3552248
e-mail : info@kifid.nl
website: www.kifid.nl.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op volgende wijze contact met ons opnemen:
Een bezoek aan ons kantoor, per telefoon, per fax of per e-mail. Voor vragen, mededelingen en afspraken kunt u ons ook buiten kantooruren bellen. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons ook bereiken via telefoonnummer: 06-24690096. Ook de alarmnummers in uw polissen staan dan ter beschikking. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan uiterlijk de volgende dag teruggebeld. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax of e-mail zodat wij er zeker van kunnen zijn dat uw belangen op de beste manier worden vertegenwoordigd. In onderstaande tabel geven wij u nog even een overzicht van onze aansluiting bij instanties en organisatie met het daarbij behorende inschrijf-/registratienummer.

Instantie/organisatie Telefoonnummer Inschrijf-/registratienr
Autoriteit Financiële Markten 020-5535200 139875
Wet financiële dienstverlening (Stichting financiële dienstverlening) 0900-6262625 12006570
Kamer van Koophandel 020-5314000 34140546
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 0900-3552248 300.003689
BAE Groep te Eindhoven 040-2550855 Subagent 183